A. Overboom

Praktijk voor Logopedie en Dyslexiebehandeling

Behandeling

Behandeling leerling Basisonderwijs:
Wanneer uit het diagnostisch onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan kan de behandeling starten. Het gehele traject bestaat uit 37 sessies en 3 besprekingen. De behandeling is opgezet volgens de richtlijnen, zoals die genoemd worden in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (Blomert, 2006) en wordt uitgevoerd onder supervisie van de psycholoog/orthopedagoog van Praktijk Merkelbach. 

Als er wel sprake is van dyslexie, maar geen ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan kan de behandeling starten n.a.v. het onderzoek door de orthopedagoog. Het kan nodig zijn dat ik aanvullend didactisch onderzoek doe als er onvoldoende gegevens zijn. Om een volledig beeld van een leerling te krijgen kan het soms nodig zijn om contact op te nemen met school. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Aan de hand van alle verzamelde gegevens kan de begeleiding starten.

Bij sommige kleuters in groep 2 bestaat de kans op toekomstige lees- en spellingproblemen. Deze kleuters pikken niet vanzelf letters op en kunnen niet of nauwelijks letters benoemen. Als er dan ook nog andere risico’s in het spel zijn, zoals bijvoorbeeld gehoor- of luisterproblemen, (fonologische) taalontwikkelingsproblemen, of familiaire dyslexie, dan is het zinvol om deze kinderen individueel en intensief te gaan begeleiden en een “voorschot” te geven. Op deze manier wordt voorkomen dat de achterstand groter wordt. Er wordt gewerkt met het programma: ‘Een steuntje in de rug met klanken en letters’.

Evaluatie
Na 12 begeleidingen wordt een voortgangsverslag gemaakt. Na uw goedkeuring wordt dit doorgestuurd naar school en het onderzoeksbureau. Desgewenst heeft een gesprek plaats op school met u en de leerkracht.


Behandeling leerling Voortgezet Onderwijs en student MBO/HBO:
Begeleiding van Nederlands en de Moderne Vreemde Talen: Engels, Duits en Frans: technisch lezen en uitspraak, spelling, grammatica en begrijpend lezen. De behandeling is er op gericht, dat er op korte termijn resultaten worden behaald.

Evaluatie
Iedere maand wordt een mailverslag van de voortgang gemaakt, dat naar de ouders en de betrokken docenten wordt verzonden.

Extra aandachtspunten

  • Naast oefening van het technisch lezen en spelling kan het nodig zijn aandacht te besteden aan begrijpend lezen, woordenschat en grammatica.
  • Binnen de behandeling is veel aandacht voor psycho-educatie en motivatie. Met de leerling/student  wordt gesproken over wat dyslexie betekent voor de dagelijkse praktijk op school en thuis. 
  • Het kan ook zijn dat er wordt gezocht naar hulpmiddelen die het lezen of schrijven ondersteunen of vergemakkelijken. Waar nodig adviseren we om op school compenserende of dispenserende maatregelen toe te passen. Dit houdt in dat de hoeveelheid werk wordt aangepast of dat er ICT-hulpmiddelen gebruikt mogen worden.
  • Tevens is er aandacht voor planning van het huiswerk over de hele linie.